Kompasi Strategjik (Strategic Compass)

Shtetet anëtare për herë të parë kanë miratuar në 2022 një dokument strategjik me vizion dhe objektiva të përbashkëta e të detajuara për sigurinë dhe mbrojtjen e BE-së. Kompasi Strategjik sjell një plan plan ambicioz veprimi për të forcuar politikën e sigurisë dhe mbrojtjen e BE-së deri në vitin 2030 dhe paraqet propozime konkrete duke përcaktuar një rrugë të qartë në zbatimin e tyre përgjatë afateve specifike kohore. Objektivi i Kompasit Strategjik është ta bëjë BE-në një ofrues sigurie më të fortë dhe më të aftë në një kohë që të gjithë jemi dëshmitare për rikthimin e luftës në Europë. Kompasi Strategjik është i strukturuar rreth katër shtyllave kryesore: Veprim i shpejtë dhe i vendosur për të përballuar krizat, Investim në kapacitete dhe teknologjitë e nevojshme, Bashkëpunim me partner... Read More

Konkursi i Bashkimit Europian për Shkencëtarët e Rinj

Konkursi i Bashkimit Europian për Shkencëtarët e Rinj është një panair shkencor i inicuar nga Komisioni Europian. Panairi është pjesë e Programeve të Bashkimit Europian për Kërkimin dhe menaxhohet nga Drejtoria e Përgjithshme për Kërkimin në Komisionin Europian. Konkursi u krijua për të promovuar idealet e bashkëpunimit dhe shkëmbimit midis shkencëtarëve të rinj. Ai siguron një vitrinë të arritjeve më të mira shkencore të studentëve europianë, gjithashtu konkursi synon të inkurajojë të rinjtë të studiojnë dhe të ndjekin një karrierë në shkencat ekzakte. Panairi organizohet çdo vit në një shtet anëtar, i cili bashkëpunon me Komisionin Europian për të organizuar evenimentin.Konkursi i BE-së u inicua në 1989 kur presidenti i Komisionit Europian Jacques Delors mori sfidën nga Royal Philips Ele... Read More

Këshill i BE ( Council of EU/of Ministers)

Këshilli i Bashkimit Europian (ose i ministrave) është trup kryesor që merr vendime në BE. Si edhe Parlamenti Europian, ashtu dhe Këshilli është i formuar me marrëveshjet themeluese. Kryesimin e Këshillit e ndërmarrin shtetet anëtare të BE-së, në çdo gjashtë muaj. Në çdo seancë të Këshillit merr pjesë nga një ministër nga çdo shtet anëtar. Në pajtim me marrëveshjet, Këshilli i miraton vendimet me shumicë të thjeshtë, shumicë të kualifikuar ose njëzëri, varësisht nga çështja për të cilën vendoset. Këshilli doemos duhet të miratojë njëzëri vendim p... Read More

Këshilli Europian (European Council)

Këshilli Europian (KE) është pjesë e Bashkimit Europian. Këshilli Europian  përcakton drejtimet dhe prioritetet e përgjithshme të Bashkimit Europian. Këshilli Europian është formuar më vitin 1974 me qëllim që të vendoset forum joformal për diskutim ndërmjet shefave të shteteve dhe kryetarëve të qeverive. Më vitin 1992 Këshilli fitoi status formal, me Marrëveshjen e Mastrihtit  ku ishte definuar funksioni i tij si forcë lëvizëse e Unionit dhe përcaktimin e drejtimeve të përgjithshme politike për zhvillimin e tij. Në pajtim me nenin 15 të Marrëveshjes për Bashkimin Europian Këshilli Evropian siguron stimulimin... Read More

Kriteret e Konvergjencës

Për të miratuar euron si monedhën e tyre, vendet e BE-së duhet të përafrojnë legjislacionin e tyre kombëtar në përputhje me ligjin përkatës të BE-së. Ata gjithashtu duhet të plotësojnë katër kushte specifike të njohura si kritere të konvergjencës, për të cilat është rënë dakord në Maastricht në 1991, të cilat janë:1. Stabiliteti i çmimit. Një performancë çmimi e cila është e qëndrueshme dhe ka një inflacion mesatar prej jo më shumë se 1.5% mbi normën e tre vendeve me performancën më të mirë të zonës së euros.2. Financa të shëndetshme d... Read More

Kriteret e Kopenhagenit

Të ashtuquajturat "Kriteret e Kopenhagenit", përcaktuar nga Këshilli Europian mbajtur në dhjetor të 1993 në Kopenhagen, kërkojnë që vendi kandidat të ketë:  - Kriteri Politik: institucione të qëndrueshme që garantojnë demokracinë, shtetin e së drejtës, të drejtat e njeriut, respektimin dhe mbrojtjen e minoriteteve;  - Kriteri Ekonomik: një ekonomi tregu funksionale, si dhe aftësinë për të përballuar presionin e konkurrencës dhe forcat e tregut që veprojnë brenda Bashkimit Europian;  - Kriteri i Acquis: aftësinë për të marrë përsipër detyrimet e anëtarësimit, në mënyrë të... Read More

Krimi kibernetik

Përbën një kategori të krimit informatik dhe ka të bëjë me veprimtarinë kriminale të zhvilluar në rrjet (network). Gjithashtu duke përdorur kompjuterin si target ose si vegël, krimi kibernetik mund të përfshijë: mashtrimin, krimin financiar, terrorizmin kompjuterik etj. Në nëntor të 2016, Tesco Bank u detyrua të ndalonte të gjitha veprimet online, sepse me mijëra llogari bankare të klientëve ishin goditur nga disa hakera(hackers). Me anë të transanksioneve të rremë u arrit të vidhej rreth 2.5 milion£. Kohët e fundit këto krime kanë pasur një rritje eskponenciale, duke detyruar institucionet ligjzbatuese të kërkojn&eu... Read More

Korpusi Europian i Solidaritetit (ECS)

Vepron në një gamë të gjerë projektesh, të tilla si dhënia e kontributit në parandalimin e katastrofave natyrore ose rehabilitimin pas saj, ndihma në qendrat e azilkërkuesve si dhe trajtimin e çështjeve të ndryshme sociale në komunitet. Korpusi Europian i Solidaritetit është një iniciativë e re e Bashkimit Europian që krijon mundësi për të rinjtë për të qenë vullnetarë ose të punojnë në projekte të ndryshme në vendin e tyre ose jashtë vendit duke sjellë përfitime për njerëzit në mbarë Europën. Plani për ngritjen e këtij korpusi u njoftua nga Presidenti i Komisionit Europian Jean-Cl... Read More

Komitologji

Termi “Komitologji”, i referohet një sërë procedurash në përputhje me Traktatin për Funksionimin e Bashkimit Europian me anë të të cilit vendet e Bashkimit Europian kontrollojnë sesi Komisioni Europian zbaton legjislacionin e BE-së. Në ushtrimin e kompetencave të tij zbatuese, Komisioni ndihmohet nga komitete që përbëhen nga përfaqësues të secilit Shtet Anëtar sipas procedurës së “komitologjisë”. Komitetet janë forume për diskutim, të cilat bëjnë të mundur që Komisioni të vendosë dialogun me administratat kombëtare përpara se të miratojë masat e propozuara. Në përputhje me parime... Read More

Komiteti Europian i Sindikatave për Arsimin (ETUCE)

ETUCE përfaqëson 132 Sindikata në 51 vende/shtete europiane, përfshirë këtu dhe Shqipërinë, dhe ka në total 11 milion persona - staf arsimor në të gjithë Europën. ETUCE është partneri social i mësuesve në nivel Europian dhe mbrojtës i interesave të tyre në Komisionin Europian. E themeluar më 1977, ETUCE është e përbërë nga sindikata kombëtare të mësuesve dhe personel të të gjitha fushave dhe niveleve të arsimit duke filluar nga edukimi i përgjithshëm, arsimi profesional dhe trajnimi, si dhe arsimi i lartë apo kërkimi shkencor. Profesioni i mësimdhënies po “plaket”, nuk paguhet mirë dhe... Read More

Komiteti i Përfaqësuesve të Përhershëm (COREPER)

Është përgjegjës për përgatitjen e punës së Këshillit të Bashkimit Europian dhe kryesohet nga Shteti Anëtar që mban Presidencën e Këshillit. COREPERI-i zë një pozicion kyç në sistemin e vendimmarrjes të Komunitetit Europian, duke qenë në të njëjtën kohë një forum për dialog si dhe një organ kontrolli politik (udhëheq dhe mbikqyr punën e grupeve të ekspertëve). Ndahet në dy komitete: • Coreper-I 1, përbëhet nga zëvendës, përfaqësuesit e përhershëm, dhe trajton çështje të karakterit teknik. • Coreper-I 2 , përbëhet nga përfaqësuesit e p&eu... Read More

Këshilli Kërkimor Europian (KKE)

Krijuar nga Komisioni Europian në vitin 2007, bën pjesë në strukturën e Bashkimit Europian, Horizon 2020 që i dedikohet kërkimeve shkencore dhe inovacionit. KKE është i përbërë nga Këshilli i Shkencëtarëve të Pavarur, instanca qeverisëse që përbëhet nga hulumtues shkencorë të dalluar për punën e tyre dhe Agjencia Ekzekutive, që ka për detyrë mbikëqyrjen e zbatimit të projekteve. Buxheti për KKE është vlerësuar të jetë 13 bilion euro për vitet 2014-2020 dhe bën pjese në buxhetin e financuar nga BE për Horizon 2020. Në synimet e këtij organizmi është finalizimi me sukses i projekt... Read More

Karta Europiane e Sigurimit të Shëndetit (EHIC)

Për shkak se nuk zgjidhni se ku ose kur të sëmureni, në mënyrë që të shmangni surprizat BE ka krijuar Kartën Europiane të Sigurimit të Shëndetit. Por, konkretisht për çfarë shërben kjo kartë? Kjo kartë i mundëson qytetarëve europianë pasjen e një kujdesi shëndetësor të domosdoshëm, të siguruar nga shteti, gjatë një qëndrimi të përkohshëm në të gjitha vendet e BE-së, duke përfshirë madje dhe Islandën, Lihtenshtejn, Norvegjinë dhe Zvicrën, në të njëjtat kushte dhe me të njëjtën kosto në disa vende. Por jo në të gjithë! Ajo lëshohet ng... Read More

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk