Nga Shqiperia

Prokurimi publik dhe procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian

Në kuadrin e Integrimit Europian, Prokurimi publik është pjesë e Kapitullit 5 “Prokurimi Publik” të acquis të BE-së. Ky Kapitull, për shkak të rëndësisë së tij, është pozicionuar në Grupkapitujt e parë “Themeloret”, përkrah kapitujve të tjerë të rëndësishëm si Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore”, Kapitulli 24 “Drejtësia, Liria dhe Siguria,  Kapitulli 32 “Kontrolli financiar”, K...

Dritëhijet e përdorimit të inteligjencës artificiale dhe zhvillimet e saj në Shqipëri

Në datën 2 Tetor 2023, shumë nga ne u surprizuan me të ashtuquajturën “Tokyo Tirana”, risinë e sjellë nëpërmjet inteligjencës artificiale (në vijim referuar si “IA”) në një nga televizionet shqiptare Euronews. Një spikere virtuale e krijuar tërësisht prej Inteligjencës Artificiale, për të prezantuar lajmet gjatë emisionit “Good Morning Albanians”. Por, nuk është kjo e vetmja risi për sa i pë...

Prokurimet publike dhe pengesat serioze drejt rrugëtimit europian

Prokurimet publike, fusha me natyrë ndërsektoriale, ku si qëllim kryesor ka mirëmenaxhimin e fondeve publike, luan një rol të vecantë dhe sensitiv në sektorin publik pasi aty është i pranishëm dhe rreziku më i lartë i korrupsionit në nivel shtetëror. Duke parë zhvillimet e fundit në Shqipëri në legjislacionin e kësaj fushe si dhe duke mbajtur në konsideratë objektivin e vendit tonë drejt integrim...

Angazhimi i të rinjve në politikë, realitet apo fasadë?

“We can’t always build the future for our youth,                                                          &n...

Tiparet e punësimit të komunitetit Rom dhe Egjiptian në Shqipëri dhe ndikimi i Pandemisë Covid-19

Komuniteti Rom dhe Egjiptian në Shqipëri, sipas ligjit nr. 96/2017, neni 3, pika 2 “Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë”, klasifikohen si pakica kombëtare. Romët dhe Egjiptianët janë grupet sociale më të margjinalizuara në shoqërinë shqiptare. Të vendosur në territorin shqiptar prej shekujsh, këto komunitete kanë ruajtur një pjesë të mirë të traditave dhe kulturës së tyr...

Zgjedhje në kohë pandemie – Çfarë kemi mësuar?

Situata e pandemisë globale Covid-19 solli kufizime të mëdha të lirive civile e politike, duke shkaktuar shtyrjen apo përshtatjen e dhjetëra proceseve zgjedhore në botë, të cilët ishin planifikuar për tu mbajtur gjatë 2020-2021. Edhe në Shqipëri, më 25 prill 2021 u mbajtën zgjedhjet e radhës për Kuvendin e Shqipërisë, zgjedhjet e para të zhvilluara në kushte pandemie. Ky artikull synon analizimin...

Transparenca në financimin e fushatave zgjedhore: ku qëndron Shqipëria?

Secili Shtet Palë duhet të konsiderojë marrjen e masave ligjore dhe administrative të përshtatshme, në përputhje me objektivat e kësaj Konvente dhe parimet themelore të legjislacionit të brendshëm, për të rritur transparencën në financimin e kandidaturave për t’u zgjedhur në një post publik dhe, për sa është e zbatueshme, financimin e partive politike.(Neni 7(3), Konventa e Kombeve të Bashkuara k...

Liria e shprehjes në raport me detyrimin për të respektuar dinjitetin dhe personalitetin e individit

Ndryshimi i sistemit politik në Shqipëri, u pasua me ndryshime ligjore, ekonomike, sociale, kulturore, të cilat patën një ndikim të drejtëpërdrejtë në mënyrën e respektimit të të drejtave dhe lirive të individit.Në qendër të shtetit të së drejtës janë njohja dhe garantimi i të drejtave të njeriut, të cilat janë parashikuar në aktin themeltar që është Kushtetuta (KRSh, nenet 15-58). Shtetet kanë j...

Konsolidimi i diasporës shqiptare në vendet e Bashkimit Europian

“Diaspora e vjetër” lidhet me valën e parë të emigrimit të popullsisë shqiptare në drejtim të vendeve europiane, por jo vetëm. Arbëreshët u vendosën në Itali në shekujt XIV-XV dhe emigruan kryesisht për shkak të zhvillimeve politike e luftarake në Shqipëri. Komuniteti arbëresh ka ruajtur origjinën, gjuhën, kulturën e traditat shqiptare dhe prej tyre kanë dalë një sërë personalitetesh të rëndësish...

Mesazhi politik në mjedisin dixhital, media dhe opinioni publik

Vitet e fundit me zhvillimin e internetit mjedisi mediatik ka ndryshuar ndjeshëm kudo në botë. Përveç mediave tradicionale rol të rëndësishëm në informimin dhe dhënien e informacionit kanë mediat e reja sociale, të cilat i kanë dhënë mundësi publikut të jetë marrës dhe dhënës në të njëjtën kohë. Epoka dixhitale ka sjellë një ndryshim në trinomin media-politikë-audiencë. Studiuesja Diana Owen...

Page 1 of 4

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk