Nga Shqiperia

Zgjedhje në kohë pandemie – Çfarë kemi mësuar?

Situata e pandemisë globale Covid-19 solli kufizime të mëdha të lirive civile e politike, duke shkaktuar shtyrjen apo përshtatjen e dhjetëra proceseve zgjedhore në botë, të cilët ishin planifikuar për tu mbajtur gjatë 2020-2021. Edhe në Shqipëri, më 25 prill 2021 u mbajtën zgjedhjet e radhës për Kuvendin e Shqipërisë, zgjedhjet e para të zhvilluara në kushte pandemie. Ky artikull synon analizimin...

Transparenca në financimin e fushatave zgjedhore: ku qëndron Shqipëria?

Secili Shtet Palë duhet të konsiderojë marrjen e masave ligjore dhe administrative të përshtatshme, në përputhje me objektivat e kësaj Konvente dhe parimet themelore të legjislacionit të brendshëm, për të rritur transparencën në financimin e kandidaturave për t’u zgjedhur në një post publik dhe, për sa është e zbatueshme, financimin e partive politike.(Neni 7(3), Konventa e Kombeve të Bashkuara k...

Liria e shprehjes në raport me detyrimin për të respektuar dinjitetin dhe personalitetin e individit

Ndryshimi i sistemit politik në Shqipëri, u pasua me ndryshime ligjore, ekonomike, sociale, kulturore, të cilat patën një ndikim të drejtëpërdrejtë në mënyrën e respektimit të të drejtave dhe lirive të individit.Në qendër të shtetit të së drejtës janë njohja dhe garantimi i të drejtave të njeriut, të cilat janë parashikuar në aktin themeltar që është Kushtetuta (KRSh, nenet 15-58). Shtetet kanë j...

Konsolidimi i diasporës shqiptare në vendet e Bashkimit Europian

“Diaspora e vjetër” lidhet me valën e parë të emigrimit të popullsisë shqiptare në drejtim të vendeve europiane, por jo vetëm. Arbëreshët u vendosën në Itali në shekujt XIV-XV dhe emigruan kryesisht për shkak të zhvillimeve politike e luftarake në Shqipëri. Komuniteti arbëresh ka ruajtur origjinën, gjuhën, kulturën e traditat shqiptare dhe prej tyre kanë dalë një sërë personalitetesh të rëndësish...

Mesazhi politik në mjedisin dixhital, media dhe opinioni publik

Vitet e fundit me zhvillimin e internetit mjedisi mediatik ka ndryshuar ndjeshëm kudo në botë. Përveç mediave tradicionale rol të rëndësishëm në informimin dhe dhënien e informacionit kanë mediat e reja sociale, të cilat i kanë dhënë mundësi publikut të jetë marrës dhe dhënës në të njëjtën kohë. Epoka dixhitale ka sjellë një ndryshim në trinomin media-politikë-audiencë. Studiuesja Diana Owen...

Perceptimet e premtimeve elektorale në sektorin e energjisë elektrike dhe qëndrueshmëria tyre në kuadër të proceseve integruese europiane

Sektori i energjisë, i cili tradicionalisht konsiderohet i një rëndësie ekonomike të veçantë për Shqipërinë, prej më se dy dekadash ka hyrë në një proces ristrukturimi të thellë. Sa këtu është intensifikuar në mënyrë të qenësishme në vitet e fundit, duke bërë tashmë të jemi në prag të hyrjes në fazën live të tregut të energjisë elektrike përmes bursës së energjisë ALPEX. Për sa këtu, ky sektor po...

Ndërkombëtarët në ligjërimin e lidershipit politik në Shqipëri

Raportet mes gjuhës dhe politikës janë bërë objekt  studimi  prej kohësh. Për Christinam   (Christinam, 1997), një problem në kompleksin e gjuhës dhe politikës është se si të përcaktohet se çfarë është politikë. Veçanërisht në shekullin XX, si  rezultat i zgjerimit masiv të shtypit dhe medias elektronike, gjithnjë e më shumë njerëz janë të ekspozuar ndaj ligjërimit që mu...

Takimi i 11-të i Këshillit të Stabilizim-Asociimit midis BE dhe Shqipërisë

Procesi i Stabilizim Asociimit në kuadër të vendeve të Ballkanit Perëndimor ka pësuar ndryshime kohore në qasje por krijimi i një terreni të përshtatshëm politiko-ekonomik për aderim në Bashkimin Europian vazhdon të jetë synimi kryesor. Marrëveshjet e nënshkruara kanë lënë hapësirë pë...

Analizë e problematikave të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të kthim/kompensimit të pronave në Shqipëri

*** Jurisprudenca e Gjykatës Europiane së të Drejtave të Njeriut mbi çështjen e e ekzekutimit të vendimeve të së drejtës së pronësisë në vendin tonë Qindra vendime të Gjykatës së Strasburgut e kanë gjobitur shtetin shqiptar për shkak të problemeve që shtetasit shqiptarë kanë pasur me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë. Është theksuar në vendimet e Strasburgut detyrimi që ka shte...

Opinion lidhur me ndryshimet e reja Kushtetuese në Shqipëri

*** Me nismën e 28 deputetëve të opozitës parlamentare, të depozituar me datën 15.6.2020, në përputhje me pikën 1 të nenit 177 të Kushtetutës, me datën 30.7.2020, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin Nr. 115/2020 Për Disa Ndryshime në Ligjin Nr. 8417, Datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, që përmbajnë ndryshimin e dy neneve (nenit 64 dhe pikën 1 të nenit 68) duke parashikuar: N...

Page 1 of 3

371Ndjekës
5616Ndjekës
1937Ndjekës
21Abonues
Ambassade_Niva2_Engelsk
PA_logo