A B M D E F G I J K L N P R S W Z C T

Asistenca Teknike për Shkëmbimin e Informacionit (Technical Assistance and Information Exchange instrument)

TAIEX  -Asistenca Teknike për Shkëmbimin e Informacionit - aktiv që nga viti 1996, është një instrument për ndërtimin e institucioneve, i lidhur me asistencën afatshkurtër për adoptimin, aplikimin dhe përforcimin e Acquis. Asistenca e TAIEX-it u ofrohet vendeve kandidate, vendeve në pranim si pjesë përbërëse e strategjisë së para-pranimit dhe procesit mbikëqyrës, dhjetë shteteve të rinj anëtare, si dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor.  Objekt i TAIEX-it janë, gjithashtu, vendet e përfshira në Politikën e Fqinjësisë Evropiane dhe Rusia, duke i asistuar në projektimin dhe implementimin e legjislacionit të tyr... Read More

Aleanca e Universiteteve Europiane

Është krijuar aleanca e parë e Universiteteve Europiane me qëllim rritjen e cilësisë së arsimit të lartë duke nxitur bashkëpunimin midis institucioneve, stafit të tyre dhe studentëve. Kjo aleancë përbëhet nga 17 universitete të përzgjedhur nga 54 aplikime. Përzgjedhja e Universiteteve Europiane përfshin një gamë të gjerë të institucioneve të arsimit të lartë nga e gjithë BE, nga universitetet e shkencave të aplikuara, universitete teknike dhe universitete të arteve të bukura, deri në universitete me fusha gjithëpërfshirëse dhe me kërkime shkencore. Ata do të bëhen kampuse ndëruniversitare rreth t&e... Read More

Agjencitë e Bashkimit Europian (European Union Agencies)

Agjencitë e Bashkimit Europian janë organe publike që gëzojnë personalitet juridik dhe janë të krijuara sipas së Drejtës Publike Europiane. Të krijuara nga një akt i legjislacionit dytësor të Komunitetit, shërbejnë për kryerjen e detyrave të veçanta teknike, shkencore ose administrative. Edhe pse Agjencitë e para janë krijuar gjatë viteve ’70, shumica e tyre filluan të funksionojnë gjatë vitit 1994. Agjencitë e fundit që janë krijuar, janë organe administrative të ngritura për të menaxhuar një ose disa programe të Bashkimit Europian. Këto organe janë krijuar për një periudhë të caktuar dhe... Read More

Acquis e BE-së (EU Acquis)

Me Acquis të BE-së do të kuptojmë tërësinë e të drejtave dhe detyrimeve të përbashkëta që i bashkon të gjitha shtetet anëtare të BE-së. Acquis është në evoluim të vazhdueshëm dhe përmbledh: - Përmbajtjen, parimet dhe qëllimet politike të traktateve; - Legjislacionin e miratuar në zbatim të traktateve dhe praktikës gjyqësore të Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Europian; - Deklaratat dhe rezolutat e miratuara nga BE; - Masat në lidhje me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë; - Masat në lidhje me Drejtësinë dhe Punët e Brendshme. - Marrëves... Read More

Agjencia Europiane e Barnave (European Medicine Agency)

EMA ka filluar të operojë në vitin 1995, është përgjegjëse për vlerësimin shkencor, mbikëqyrjen dhe monitorimin e sigurisë së ilaçeve në BE. EMA ka si synim të mbrojë shëndetin publik dhe të kafshëve në shtetet anëtare të BE-së, si dhe në vendet e Zonës Ekonomike Europiane, duke siguruar që të gjitha barnat e disponueshme në tregun e BE-së të jenë të sigurta, efektive dhe me cilësi të lartë. Ajo gjithashtu ka një treg prej mbi 500 milion banorësh që jetojnë në vendet europiane. Më 30 mars 2019,  EMA u zhvendos përfundimisht në Amsterdam, por do ti duhet të vazhdoj&eu... Read More

9,455 Ndjekës
56,743 Ndjekës
43,501 Ndjekës
16 Abonues