Astroturfimi

Astroturfimi është një praktikë mes të cilës individë ose organizata krijojnë lëvizje artificiale apo fushata për të imituar mbështetjen ose kundërshtimin e vërtetë publik për një kauzë, produkt, kandidat ose vendim politikë të caktuar. Në vend që të lindin spontanisht nga komuniteti ose publiku i gjerë, këto fushata në realitet janë iniciuar dhe kontrolluar nga një organizatë e fshehur. Zakonisht ato organizohen dhe financohen nga interesa të caktuara, si koorporatat, partitë politike ose grupet e avokimit, me synimin për të formuar opinionin publik, për të ndikuar në proceset vendimmarrëse ose për të arritur qëllime specifike. Termi "astroturfing" e ka origjinën nga emri i markës "AstroTurf", i cili i referohet një materiali sintetik të ngjashëm me tapetin e barit të gjelbërt që për... Read More

Asistenca Teknike për Shkëmbimin e Informacionit (Technical Assistance and Information Exchange instrument)

TAIEX  -Asistenca Teknike për Shkëmbimin e Informacionit - aktiv që nga viti 1996, është një instrument për ndërtimin e institucioneve, i lidhur me asistencën afatshkurtër për adoptimin, aplikimin dhe përforcimin e Acquis. Asistenca e TAIEX-it u ofrohet vendeve kandidate, vendeve në pranim si pjesë përbërëse e strategjisë së para-pranimit dhe procesit mbikëqyrës, dhjetë shteteve të rinj anëtare, si dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor.  Objekt i TAIEX-it janë, gjithashtu, vendet e përfshira në Politikën e Fqinjësisë Evropiane dhe Rusia, duke i asistuar në projektimin dhe implementimin e legjislacionit të tyr... Read More

Aleanca e Universiteteve Europiane

Është krijuar aleanca e parë e Universiteteve Europiane me qëllim rritjen e cilësisë së arsimit të lartë duke nxitur bashkëpunimin midis institucioneve, stafit të tyre dhe studentëve. Kjo aleancë përbëhet nga 17 universitete të përzgjedhur nga 54 aplikime. Përzgjedhja e Universiteteve Europiane përfshin një gamë të gjerë të institucioneve të arsimit të lartë nga e gjithë BE, nga universitetet e shkencave të aplikuara, universitete teknike dhe universitete të arteve të bukura, deri në universitete me fusha gjithëpërfshirëse dhe me kërkime shkencore. Ata do të bëhen kampuse ndëruniversitare rreth t&e... Read More

Agjencitë e Bashkimit Europian (European Union Agencies)

Agjencitë e Bashkimit Europian janë organe publike që gëzojnë personalitet juridik dhe janë të krijuara sipas së Drejtës Publike Europiane. Të krijuara nga një akt i legjislacionit dytësor të Komunitetit, shërbejnë për kryerjen e detyrave të veçanta teknike, shkencore ose administrative. Edhe pse Agjencitë e para janë krijuar gjatë viteve ’70, shumica e tyre filluan të funksionojnë gjatë vitit 1994. Agjencitë e fundit që janë krijuar, janë organe administrative të ngritura për të menaxhuar një ose disa programe të Bashkimit Europian. Këto organe janë krijuar për një periudhë të caktuar dhe... Read More

Acquis e BE-së (EU Acquis)

Me Acquis të BE-së do të kuptojmë tërësinë e të drejtave dhe detyrimeve të përbashkëta që i bashkon të gjitha shtetet anëtare të BE-së. Janë 35 kapituj të  Acuiqs të Bashkimit Europian. Legjislacioni i BE i ka fillesat e tij prej vitit 1958 dhe njihet ndryshe me emrin EU Acquis. Ai përbëhet nga legjislacioni parësor, ku përfshihen Traktati në fuqi i BE dhe legjislacioni dytësor ku përfshihen direktiva, rregullore, direktiva të BE për zbatimin e politikave të përcaktuara në këto traktate. Ka më shumë se 20 mijë direktiva, rregullore e vendime të cilat ndryshojnë vazhdimisht dhe gjithashtu rëndë... Read More

Agjencia Europiane e Barnave (European Medicine Agency)

EMA ka filluar të operojë në vitin 1995, është përgjegjëse për vlerësimin shkencor, mbikëqyrjen dhe monitorimin e sigurisë së ilaçeve në BE. EMA ka si synim të mbrojë shëndetin publik dhe të kafshëve në shtetet anëtare të BE-së, si dhe në vendet e Zonës Ekonomike Europiane, duke siguruar që të gjitha barnat e disponueshme në tregun e BE-së të jenë të sigurta, efektive dhe me cilësi të lartë. Ajo gjithashtu ka një treg prej mbi 500 milion banorësh që jetojnë në vendet europiane. Më 30 mars 2019,  EMA u zhvendos përfundimisht në Amsterdam, por do ti duhet të vazhdoj&eu... Read More

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk