Dossier

Menaxhimi i Integruar i Kufirit -Arritjet dhe sfidat

Vendimi  për hapjen e negociatave për Shqipërinë me Bashkimin Europian, përforcoi qëndrimin se anëtarësimi në Bashkimin Europian mbetet një objektiv dhe prioritet strategjik i Shqipërisë,  i cili nënkupton  arritjen e standardeve europiane  si në aspektin  politik, ekonomik, ligjor dhe institucional. Në përputhje me  këtë qëllim, lëvizja e lirë e personave dhe mallrav...

Një vit nga hapja e negociatave me BE - Zhvillimet pozitive dhe sfidat e hasura

Rrugëtimi drejt integrimit europian ka nisur që në vitin 1991 kur janë vendosur marrëdhëniet e para diplomatike midis BE-së dhe Shqipërisë. Që nga ajo periudhë e deri në ditët e sotme vendi ynë ka kaluar disa etapa në këtë proces, ku mund të përmendim nënshkrimin e Marrëveshjes së Tregtisë dhe Bashkëpunimit në 1992, liberalizimin e regjimit të vizave në 2010 dhe marrjen e statusit të vendit kandi...

Respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të personave me liri të kufizuar në Shqipëri, si kusht për t`iu bashkuar BE-së

Bashkimi Europian është krijuar nën parimet e promovimit të dinjitetit njerëzor, lirisë, demokracisë, barazisë dhe respektit për shtetin ligjor e të drejtat e njeriut. Këto parime janë të përbashkëta për të gjitha vendet anëtare dhe duhet të zbatohen nga vendet kandidate. Politikat e BE-së për gjyqësorin dhe liritë themelore që bëjnë pjesë në “Kapitullin 23”, kanë për qëllim të mbajnë dhe të zhvil...

Zona Shengen “Rreth Europës për 90 ditë”

Më 14 qershor 1985, Republika Federale e Gjermanisë, Franca dhe tre vendet e Beneluksit vendosën t’i japin jetë një ideje e cila u përkthye në një marrëveshje që solli heqjen graduale të kontrolleve në kufijtë e përbashkët të tyre. Konsiderohet si një nga arritjet më të mëdha të realizuara mes shteteve europiane nisur nga një histori dhe e kaluar me më shumë ndasi se përbashkim mes tyre. Një hapë...

Vlerësimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri nga Komisioni për Efikasitetin e Drejtësisë (CEPEJ) i Këshillit të Europës

Që prej vitit 2004, Komisioni për Efikasitetin e Drejtësisë (CEPEJ) ka ndërmarrë një proces të rregullt për vlerësimin e sistemeve të drejtësisë të të gjithë shteteve anëtare të Këshillit të Europës. I përbërë nga ekspertë të kualifikuar të 46 shteteve anëtare, CEPEJ ka hartuar një metodologji të detajuar për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave për sistemin e drejtësisë në bashkëpunim me korres...

Lëvizja e lirë e shqiptarëve në zonën Shengen, çfarë do të sjellë viti 2022?

Siguria dhe lëvizja e lirë e qytetarëve nga një shtet në një tjetër janë padyshim dy fusha të cilat nuk mund të analizohen të ndara nga njëra tjetra. Kjo ndërvarësi bëhet akoma më e theksuar sidomos në periudha të tilla kur levizjet migratore njohin një fluks të shtuar, kur ka një shtim të akteve terroriste apo në rastet e pandemive si kjo që po jetojmë aktualisht.Çfarë është, pse dhe kur filloi...

Derogimi i të drejtave të njeriut në rastet e gjendjes së jashtëzakonshme

Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNJ) është një nga instrumentat bazë të garantimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Të drejtat e parashikuara në këtë konventë janë të drejta pozitive, të cilat shtetet kanë detyrimin ti zbatojnë. Gjithashtu KEDNJ ofron garancitë minimale për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, pra shtetet mund të ofrojnë garanci t...

Gjykatat elektronike si mjet për të përshpejtuar bashkëpunimin gjyqësor midis Shqipërisë dhe Bashkimit Europian

Pandemia e Covid-19 nuk ishte ajo që prisnim, por ndoshta ishte ajo që duhej, veçanërisht kur bëhet fjalë për të nxitur përdorimin e teknologjive të informacionit në shumë fusha të ofrimit të shërbimeve qeveritare, duke përfshirë edhe sistemin gjyqësor. Prej vitesh në rang global ka nisur një fush...

Dossier për Kapitullin 23: Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore

Ky dosier sjell një përmbledhje të zhvillimeve dhe ngjarjeve kryesore në kuadër të Kapitullit 23 të Acquis së BE në Shqipëri që prek fusha si: gjyqësorin, anti-korrupsionin dhe të drejtat themelore. *** DATA HISTORIKE DHE ZHVILLIMET KRYESORE: 9 nëntor 2010 – Komisioni Europian paraqet Opinionin mbi Aplikimin e Shqipër...

Performanca e pushtetit gjyqësor dhe të drejtave themelore në kontekstin e përmbushjes së detyrimeve të Kapitullit 23

Nisur nga fakti se vlerat themelore të Bashkimit Europian përfshijnë konsolidimin e shtetit të së drejtës, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore mund të thuhet se  Kapitulli 23 – Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore konsiderohet si një nga kapitujt më sfidues dhe kompleks për realitetin...

Page 1 of 2

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk