Dossier

Zona Shengen “Rreth Europës për 90 ditë”

Më 14 qershor 1985, Republika Federale e Gjermanisë, Franca dhe tre vendet e Beneluksit vendosën t’i japin jetë një ideje e cila u përkthye në një marrëveshje që solli heqjen graduale të kontrolleve në kufijtë e përbashkët të tyre. Konsiderohet si një nga arritjet më të mëdha të realizuara mes shteteve europiane nisur nga një histori dhe e kaluar me më shumë ndasi se përbashkim mes tyre. Një hapë...

Vlerësimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri nga Komisioni për Efikasitetin e Drejtësisë (CEPEJ) i Këshillit të Europës

Që prej vitit 2004, Komisioni për Efikasitetin e Drejtësisë (CEPEJ) ka ndërmarrë një proces të rregullt për vlerësimin e sistemeve të drejtësisë të të gjithë shteteve anëtare të Këshillit të Europës. I përbërë nga ekspertë të kualifikuar të 46 shteteve anëtare, CEPEJ ka hartuar një metodologji të detajuar për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave për sistemin e drejtësisë në bashkëpunim me korres...

Lëvizja e lirë e shqiptarëve në zonën Shengen, çfarë do të sjellë viti 2022?

Siguria dhe lëvizja e lirë e qytetarëve nga një shtet në një tjetër janë padyshim dy fusha të cilat nuk mund të analizohen të ndara nga njëra tjetra. Kjo ndërvarësi bëhet akoma më e theksuar sidomos në periudha të tilla kur levizjet migratore njohin një fluks të shtuar, kur ka një shtim të akteve terroriste apo në rastet e pandemive si kjo që po jetojmë aktualisht.Çfarë është, pse dhe kur filloi...

Derogimi i të drejtave të njeriut në rastet e gjendjes së jashtëzakonshme

Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNJ) është një nga instrumentat bazë të garantimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Të drejtat e parashikuara në këtë konventë janë të drejta pozitive, të cilat shtetet kanë detyrimin ti zbatojnë. Gjithashtu KEDNJ ofron garancitë minimale për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, pra shtetet mund të ofrojnë garanci t...

Gjykatat elektronike si mjet për të përshpejtuar bashkëpunimin gjyqësor midis Shqipërisë dhe Bashkimit Europian

Pandemia e Covid-19 nuk ishte ajo që prisnim, por ndoshta ishte ajo që duhej, veçanërisht kur bëhet fjalë për të nxitur përdorimin e teknologjive të informacionit në shumë fusha të ofrimit të shërbimeve qeveritare, duke përfshirë edhe sistemin gjyqësor. Prej vitesh në rang global ka nisur një fush...

Dossier për Kapitullin 23: Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore

Ky dosier sjell një përmbledhje të zhvillimeve dhe ngjarjeve kryesore në kuadër të Kapitullit 23 të Acquis së BE në Shqipëri që prek fusha si: gjyqësorin, anti-korrupsionin dhe të drejtat themelore. *** DATA HISTORIKE DHE ZHVILLIMET KRYESORE: 9 nëntor 2010 – Komisioni Europian paraqet Opinionin mbi Aplikimin e Shqipër...

Performanca e pushtetit gjyqësor dhe të drejtave themelore në kontekstin e përmbushjes së detyrimeve të Kapitullit 23

Nisur nga fakti se vlerat themelore të Bashkimit Europian përfshijnë konsolidimin e shtetit të së drejtës, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore mund të thuhet se  Kapitulli 23 – Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore konsiderohet si një nga kapitujt më sfidues dhe kompleks për realitetin...

Shteti i së drejtës si kushtëzim i BE-së dhe progresi i Shqipërisë në përmbushjen e detyrimeve të Kapitullit 23

  *** Shteti i së drejtës apo sundimi i ligjit parashikohet në Nenin 2 të Traktatit për Bashkimin Europian si një nga vlerat e përbashkëta për të gjitha shtetet anëtare. Nën sundimin e ligjit, të gjitha kompetencat publike veprojnë gjithmonë brenda kufizimeve të përcaktuara me ligj, në përputhje me...

Dossier për Kapitullin 24: Drejtësia, Liria, Siguria

*** DATA HISTORIKE DHE ZHVILLIMET KRYESORE: 20 Nëntor 2006– Hapja e negociatave për Marrëveshjen e Lehtësimit të Vizave (MLV) dhe Marrëveshjen e Ripranimit me vendet e Ballkanit Perëndimor. 1 Janar 2008– Hyrja në fuqi e Marrëveshjes së Lehtësimit të Vizave (MLV), e cila shënon hapin e parë konkret drejt një regjimi pa viza për qytetarët e vendeve të Ballkanit Perëndimor.   3 Qershor 200...

Integrimi europian në kuadër të çështjeve të brendshme dhe sigurisë

Kultivimi dhe trafikimi i kanabisit mbetet ende shqetësim që duhet adresuar nëpërmjet një qasjeje gjithëpërfshirëse dhe shumëdimensionale, çka shkon përtej alternativës së legalizimit të tij. *** Në mars 2020, në mes të pandemisë, Shqipërisë iu njoh e drejta për të çelur negociatat për anëtarësim me BE-në. Ky moment pritej prej vitit 2014, kur vendit iu njoh statusi i vendit kandidat. Procesi i a...

Page 1 of 2

943Ndjekës
6223Ndjekës
1981Ndjekës
23Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk