Kontribuo me Artikuj


Tematikat: Tematikat për të tre thirrjet janë çështjet që bëjnë pjesë në Kapitullin 23 (Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore) dhe Kapitullin 24 (Drejtësia, Liria, Siguria) në kuadër të procesit të negociatave dhe anëtarësimit të Shqipërisë në BE.


Fushat orientuese, por jo ezauruese në të cilat mund të përqendrohet publikimi (në një ose disa prej tyre) janë si më poshtë:

 • Gjyqësori në Shqipëri dhe/ose Reforma në Drejtësi

 • Lufta kundër korrupsionit

 • Temë e përshtatshme me një nga fushat dhe tematikat e EuroSpeak

 • Mbrojtja e të drejtave të njeriut (me fokus një ose disa nga grupet vulnerabël)

 • Liria e shprehjes dhe media

 • Administrata publike dhe mirëqeverisja

 • Lufta kundër krimit të organizuar

 • Lufta kundër krimit kibernetik dhe/ose terrorizmit

 • Migracioni dhe azili

 • Politika e vizave dhe zona Shengen


Kriteret për Aplikantët:


 • të kenë mbaruar studimet universitare/pasuniversitare në fusha si: Drejtësia, Shkenca Sociale dhe Ekonomike, Shkenca Politike, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Shkenca Komunikimi, e të tjera fusha të ngjashme.

 • të kenë të paktën 2 vite eksperiencë profesionale në institucione/organizata/media puna e të cilave përputhet me një nga tematikat e thirrjes

 • të kenë njohuri dhe të jenë të angazhuar/interesuar për fushat që përfshihen në Kapitullin 23 & 24

 • vëmendje të veçantë do tu jepet dhe profesionistëve të rinj të cilët do të dërgojnë propozime cilësore.


Për të gjitha publikimet që do të përzgjidhen dhe do të botohen do të ofrohet një shpërblim monetar për autorët.


Ju ftojmë të dërgoni propozimet tuaja brenda datës 11 qershor 2023 në adresën e e-mailit: info@em-al.org


*Do ju luteshim që në subjektin e e-mailit të specifikonit për cilën nga tre thirrjet është aplikimi juaj.

Thirrje për Artikuj në EuroSpeak - ISSN: 2708-1656

Artikujt në Revistën online “EuroSpeak” botohen në gjuhën shqipe dhe trajtojnë një sërë zhvillimesh dhe çështjesh të lidhura me politikat e BE-së, procesin e zgjerimit dhe zhvillimet në BE dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor. Artikujt e EuroSpeak janë të një stili publicistik dhe gazetaresk dhe për këtë thirrje duhet të kombinohen dhe të lidhen me çështjet tematike të përfshira në Kapitullin 23 dhe 24.

Ju ftojmë të dërgoni propozimin tuaj duke dërguar këto dokumente:

 • Artikullin e plotë realizuar sipas rregullave të përcaktuara për artikujt në EuroSpeak

 • CV e autorit(es) apo bashkëautorëve


Udhëzime për përgatitjen dhe dërgimin e artikujve:

 • Artikulli duhet të jetë vepër origjinale e autorit(ëve) dhe duhet të ndjekë të gjithë rregullat e shkrimit akademik për vendosjen dhe referimin e burimeve dhe bibliografisë (citimi i burimeve sipas formatit APA).

 • Artikulli duhet të jetë 3-6 faqe, A4, me formatin standard (Times New Roman 12, single space)

 • Artikuj duhet të jenë në gjuhën shqipe e duhet të respektohen rregullat standarde të drejtshkrimit.

 • Artikulli nuk duhet të jetë publikuar më parë në shtyp apo në mënyrë elektronike

Të gjithë aplikantët do të kontaktohen me e-mail për mbarëvajtjen e vlerësimit të artikujve të dërguar.

Për artikujt e përzgjedhur, autorët do të njoftohen dhe në rast se vlerësohet e nevojshme nga Bordi i Redaktorëve që të kërkohen rregullime apo përditësime të artikullit të dërguar përpara publikimit online.

Për më shumë informacion mbi kriteret e shkrimit të artikujve ju ftojmë të lexoni:

UDHËZUESIN E AUTORËVE PËR KONTRIBUT ME ARTIKUJ NË REVISTËN ONLINE “EUROSPEAK”

943Ndjekës
6223Ndjekës
1981Ndjekës
23Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk