Nga Shqiperia

Perceptimet e premtimeve elektorale në sektorin e energjisë elektrike dhe qëndrueshmëria tyre në kuadër të proceseve integruese europiane

Sektori i energjisë, i cili tradicionalisht konsiderohet i një rëndësie ekonomike të veçantë për Shqipërinë, prej më se dy dekadash ka hyrë në një proces ristrukturimi të thellë. Sa këtu është intensifikuar në mënyrë të qenësishme në vitet e fundit, duke bërë tashmë të jemi në prag të hyrjes në fazën live të tregut të energjisë elektrike përmes bursës së energjisë ALPEX. Për sa këtu, ky sektor po...

Ndërkombëtarët në ligjërimin e lidershipit politik në Shqipëri

Raportet mes gjuhës dhe politikës janë bërë objekt  studimi  prej kohësh. Për Christinam   (Christinam, 1997), një problem në kompleksin e gjuhës dhe politikës është se si të përcaktohet se çfarë është politikë. Veçanërisht në shekullin XX, si  rezultat i zgjerimit masiv të shtypit dhe medias elektronike, gjithnjë e më shumë njerëz janë të ekspozuar ndaj ligjërimit që mu...

Takimi i 11-të i Këshillit të Stabilizim-Asociimit midis BE dhe Shqipërisë

Procesi i Stabilizim Asociimit në kuadër të vendeve të Ballkanit Perëndimor ka pësuar ndryshime kohore në qasje por krijimi i një terreni të përshtatshëm politiko-ekonomik për aderim në Bashkimin Europian vazhdon të jetë synimi kryesor. Marrëveshjet e nënshkruara kanë lënë hapësirë pë...

Analizë e problematikave të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të kthim/kompensimit të pronave në Shqipëri

*** Jurisprudenca e Gjykatës Europiane së të Drejtave të Njeriut mbi çështjen e e ekzekutimit të vendimeve të së drejtës së pronësisë në vendin tonë Qindra vendime të Gjykatës së Strasburgut e kanë gjobitur shtetin shqiptar për shkak të problemeve që shtetasit shqiptarë kanë pasur me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë. Është theksuar në vendimet e Strasburgut detyrimi që ka shte...

Opinion lidhur me ndryshimet e reja Kushtetuese në Shqipëri

*** Me nismën e 28 deputetëve të opozitës parlamentare, të depozituar me datën 15.6.2020, në përputhje me pikën 1 të nenit 177 të Kushtetutës, me datën 30.7.2020, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin Nr. 115/2020 Për Disa Ndryshime në Ligjin Nr. 8417, Datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, që përmbajnë ndryshimin e dy neneve (nenit 64 dhe pikën 1 të nenit 68) duke parashikuar: N...

Drita e gjelbër e Shqipërisë për t'u anëtarësuar në Bashkimin Europian: a do të prishen pesëmbëdhjetë parakushtet e BE-së si katërmbëdhjetë pikat e Wilson, dhe dhjetë urdhëresat e Zotit?

  Për më tepër, e ardhmja e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Europë ka qenë si një udhëtim zig-zag i mbushur me kërkesa të cilat rriten skepticizmin dhe pasigurinë nëse drita e gjelbër do të jepej apo jo. Vendimi i dhënies së dritës së gjelbër në 24 mars për të hapur negociatat nxjerr në pah paqartësi nëse Shqipëria ka aftësi dhe vullnet për t’iu përmbajtur kushteve të reja dhe metodologji...

Integrimi i Shqipërisë në BE mes përpjekjeve kombëtare & rajonale

Shumë analiza të vlerësimit të procesit tonë integrues europian janë fokusuar në elementë të politikave dhe vendimmarrjeve që prodhojnë pasoja në plan kombëtar. Analiza e ecurisë dhe pozicionimit të zbatimit të politikës së fqinjësisë së mirë, mbetet një koordinatë e rëndësishme, e cila shpeshherë rezulton me pengesa si në planin politik dhe atë juridik. Ky artikull synon të: analizojë qasjen pol...

Menaxhimi i Riskut të Katastrofave: Sfidat e reja për sistemin e arsimit në Shqipëri

*** Ky artikull do të përqendrohet në sfidat e sistemit të arsimit të lartë në Shqipëri dhe Ballkan dhe përgjigjen e tij ndaj nevojave për ndërtimin e kapaciteteve në ndihmë të përballimit të sfidave nga katastrofat. Do të ofrohet një përmbledhje krahasuese e programeve të arsimit në fushën e menaxhimit të riskut nga katastrofat në Europë dhe në Rajon, duke argumentuar ndër të tjera nivelin e int...

Prioritetet e Shqipërisë në krye të OSBE-së për vitin 2020

Më datë 5-6 dhjetor 2019 u zhvillua takimi i 26 i Këshillit të Ministrave të OSBE-së, i cili është trupi kryesore vendimmarrës i OSBE-së. Ky takim që mbledh ministrat e jashtëm të të gjithë vendeve anëtare zhvillohet çdo vit në vendin që ka mbajtur kryesinë e OSBE-së që për vitin 2019 e mbajti Sllovakia. Ministeriali solli dhe një lajm pozitiv për vendin tonë: Shqipëria zyrtarisht mori Kryesinë e...

Këshilli i Stabilizim-Asociimit BE-Shqipëri nëntor 2018

Pjesëmarrësit diskutuan strategjinë e para-aderimit, duke përfshirë kriteret politike dhe ekonomike, acquis dhe bashkëpunimin financiar . Gjatë takimit u rishikua dhe gjendja e zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit ku pati gjithashtu një shkëmbim pikëpamjesh mbi zhvillimet në Shqipëri dhe Ballkanin Perëndimor. Këshilli vuri në dukje si aspekt pozitiv Raportin e Komisionit Europian të v...

Page 2 of 4

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk