A B C D E F G I J K L M N P R S T W Z

(Progres) Raporti i Komisionit Europian

Komisioni Europian informon Parlamentin dhe Këshillin për progresin e vendeve që aspirojnë të integrohen në BE të përfshira në atë që njihet si Axhenda e Zgjerimit të BE-së, përmes dokumenteve strategjike vjetore dhe raporteve të progresit individual të secilit vend. Kjo bën të mundur dhënien e udhëzimeve shtesë kur vendet marrin përgjegjësitë e anëtarësimit dhe gjithashtu u garantojnë Shteteve Anëtare të vlerësojnë realisht nëse anëtarët e rinj kanë përmbushur kushtet për aderim. Çdo vit, Komisioni Europian miraton paketën e tij të zgjerimit: një pasqyrë të strategjisë s... Read More

Procesi Screening

Konsiston në një lloj ekzaminimi të hollësishëm që ndërmerret si fazë përgatitore e negociatave për anëtarësim. Ai është vlerësimi analitik i harmonizimit të legjislacionit të vendit kandidat (në këtë rast të legjislacionit shqiptar) me legjislacionin e BE-së, ku qartësohen dhe dallimet midis legjislacionit shqiptar dhe acquis së BE-së për secilin kapitull, dhe kërkesa për harmonizime të mëtejshme deri në harmonizimin e plotë të kuadrit ligjor. Ai është një proces i domosdoshëm, pasi formon bazën e negociatave dypalëshe midis Bashkimit Europian dhe vendit kandidat. Duke qenë drejtpërdrejt... Read More

Parimi i Regatta (Regatta Principle)

Parimi Regatta është strategjia aktuale e zgjerimit të BE e cila i jep përparësi anës teknike të procesit të pranimit në të duke nënvlerësuar dimensionin e tij politik: Pra secili vend që synon të jetë vend anëtar i BE-së zbaton Acquis individualisht dhe integrimi i një vendi drejt BE-së përparon në përputhje me momentet e reformës dhe vetëm në bazë të progresit të bërë për implementimin e ligjeve dhe politikave europiane.  Ndërkohë që disa argumente teknike e favorizojnë këtë qasje, ky parim mesa duket sot nuk po gjen zbatim për faktin se bashkëpunimi rajonal është një kusht s... Read More

Procesi i Stabilizim Asociimit me Shqipërinë (PSA)

Procesi i Stabilizim Asociimit (PSA) është kuadri themelor i marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe BE-së. Ky proces synon të kontribuojë në stabilitetin politik dhe ekonomik të rajonit. Si një qasje e re e BE-së ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor procesi i Stabilizimit Asociimit u lancua në vitin 1999, ku për herë të parë, ajo përfshinte perspektivën Europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Tre qëllimet kryesore të PSA janë: -Stabilizimi i vendeve të rajonit dhe mbështetja e tyre për të kaluar drejt një ekonomie tregu; -Nxitja e bashkëpunimit rajonal; -Perspektiva e ardhshme e anëtarësimit në BE Të gj... Read More

Procesi i Berlinit

Procesi i Berlinit u çel me Konferencën për Ballkanin Perëndimor, që Kancelarja gjermane Angela Merkel organizoi në Berlin, më 28 gusht 2015, me kryeministrat, ministrat e punëve të jashtme dhe ministrat e ekonomisë së vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në Berlin u ra dakord që konferenca të shërbente si kuadër për një periudhë prej katër vjetësh, gjatë së cilës do të ndiqen përpjekjet për të bërë progres të mëtejshëm në procesin e reformave, në zgjidhjen e çështjeve dypalëshe dhe të brendshme dhe në arritjen e ripajtimit midis dhe brenda shoqërive në rajon. Konferenca sh... Read More

Partneriteti Lindor (Eastern Partnership)

Është një iniciativë e përbashkët e politikës së BE –së nisur me Samitin e Pragës në maj të 2009 me pjesëmarrjen e krerëve të shteteve të gjashtë fqinjëve të BE-së, në Lindje si: Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Gjeorgjia, Moldavia dhe Ukraina dhe përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Europian dhe kryetarët e shteteve anëtare, me qëllim që të thellojë dhe të forcojë marrëdhëniet ndërmjet tyre. Në këtë Samit u diskutua mbi nevojën për të promovuar parimet dhe qëllimet kyçe të Partneritetit Lindor në radhët e publikut, për të mobilizuar... Read More

Parimi i Subsidiaritetit

Ky parim fillimet e tij i gjen në Traktatin e Mastrihtit, i cili përfshinte dhe një referim në Traktatin e Themelimit të Komunitetit Europian. Ndërsa sot, ai sanksionohet në Nenin 5 dhe Protokollin Nr. 2 të Traktatit të Bashkimit Europian. Ky parim rregullon kompetencat e Unionit në ato fusha ku nuk ka kompetenca ekskluzive. Parimi i Subsidiaritetit nga njëra anë ndalon ndërhyrjen e Unionit në rastet kur Shtetet Anëtare mund të veprojnë në mënyrë efektive në lidhje me një çështje që është jashtë kompetencave ekskluzive të Unionit, por nga ana tjetër e justifikon ndërhyrjen e tij në rastet kur Shtetet Anëtare e kanë t&eum... Read More

312 Ndjekës
5598 Ndjekës
1932 Ndjekës
18 Abonues