Plani Ekonomik dhe Investimeve (Economic and Investment Plan) për Ballkanin Perëndimor

Është një plan afatgjatë i Bashkimit Europian miratuar më  6 tetor 2020, që synon të ofrojë rreth 30 miliardë Euro për Ballkanin Perëndimor për periudhën 2021-2027, ku financimi kombinohet me ide për të sjellë ndryshime të ndjeshme në rajon. BE ka përcaktuar 10 çështje të cilësuara si më të rëndësishme që përfshihen në katër objektiva madhorë të planit. Së pari, BE synon të mbështes ekonominë e rajonit të Ballkanit Perëndimor e cila ka pësuar një goditje edhe nga kriza e COVID. Për këtë synohet që të fuqizohet konkurrueshmëria e sektorit privat, të fuqizohet rinia dhe të merren masa për përfshirjen e të rinjve në tregun e punës. Së dyti, një vëmendje të shtuar do të ketë zhvillimi i gjelbër dhe ai dixhital. Për këtë do të zbatohen dhe do të zhvillohen nisma që përdorin burime të rinov... Read More

(Progres) Raporti i Komisionit Europian

Komisioni Europian informon Parlamentin dhe Këshillin për progresin e vendeve që aspirojnë të integrohen në BE të përfshira në atë që njihet si Axhenda e Zgjerimit të BE-së, përmes dokumenteve strategjike vjetore dhe raporteve të progresit individual të secilit vend. Kjo bën të mundur dhënien e udhëzimeve shtesë kur vendet marrin përgjegjësitë e anëtarësimit dhe gjithashtu u garantojnë Shteteve Anëtare të vlerësojnë realisht nëse anëtarët e rinj kanë përmbushur kushtet për aderim. Çdo vit, Komisioni Europian miraton paketën e tij të zgjerimit: një pasqyrë të strategjisë s... Read More

Procesi Screening

Konsiston në një lloj ekzaminimi të hollësishëm që ndërmerret si fazë përgatitore e negociatave për anëtarësim. Ai është vlerësimi analitik i harmonizimit të legjislacionit të vendit kandidat (në këtë rast të legjislacionit shqiptar) me legjislacionin e BE-së, ku qartësohen dhe dallimet midis legjislacionit shqiptar dhe acquis së BE-së për secilin kapitull, dhe kërkesa për harmonizime të mëtejshme deri në harmonizimin e plotë të kuadrit ligjor. Ai është një proces i domosdoshëm, pasi formon bazën e negociatave dypalëshe midis Bashkimit Europian dhe vendit kandidat. Duke qenë drejtpërdrejt... Read More

Parimi i Regatta (Regatta Principle)

Parimi Regatta është strategjia aktuale e zgjerimit të BE e cila i jep përparësi anës teknike të procesit të pranimit në të duke nënvlerësuar dimensionin e tij politik: Pra secili vend që synon të jetë vend anëtar i BE-së zbaton Acquis individualisht dhe integrimi i një vendi drejt BE-së përparon në përputhje me momentet e reformës dhe vetëm në bazë të progresit të bërë për implementimin e ligjeve dhe politikave europiane.  Ndërkohë që disa argumente teknike e favorizojnë këtë qasje, ky parim mesa duket sot nuk po gjen zbatim për faktin se bashkëpunimi rajonal është një kusht s... Read More

Procesi i Stabilizim Asociimit me Shqipërinë (PSA)

Procesi i Stabilizim Asociimit (PSA) është kuadri themelor i marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe BE-së. Ky proces synon të kontribuojë në stabilitetin politik dhe ekonomik të rajonit. Si një qasje e re e BE-së ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor procesi i Stabilizimit Asociimit u lancua në vitin 1999, ku për herë të parë, ajo përfshinte perspektivën Europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Tre qëllimet kryesore të PSA janë: -Stabilizimi i vendeve të rajonit dhe mbështetja e tyre për të kaluar drejt një ekonomie tregu; -Nxitja e bashkëpunimit rajonal; -Perspektiva e ardhshme e anëtarësimit në BE Të gj... Read More

Procesi i Berlinit

Procesi i Berlinit u çel me Konferencën për Ballkanin Perëndimor, që Kancelarja gjermane Angela Merkel organizoi në Berlin, më 28 gusht 2015, me kryeministrat, ministrat e punëve të jashtme dhe ministrat e ekonomisë së vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në Berlin u ra dakord që konferenca të shërbente si kuadër për një periudhë prej katër vjetësh, gjatë së cilës do të ndiqen përpjekjet për të bërë progres të mëtejshëm në procesin e reformave, në zgjidhjen e çështjeve dypalëshe dhe të brendshme dhe në arritjen e ripajtimit midis dhe brenda shoqërive në rajon. Konferenca sh... Read More

Partneriteti Lindor (Eastern Partnership)

Është një iniciativë e përbashkët e politikës së BE –së nisur me Samitin e Pragës në maj të 2009 me pjesëmarrjen e krerëve të shteteve të gjashtë fqinjëve të BE-së, në Lindje si: Armenia, Azerbajxhani, Bjellorusia, Gjeorgjia, Moldavia dhe Ukraina dhe përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Europian dhe kryetarët e shteteve anëtare, me qëllim që të thellojë dhe të forcojë marrëdhëniet ndërmjet tyre. Në këtë Samit u diskutua mbi nevojën për të promovuar parimet dhe qëllimet kyçe të Partneritetit Lindor në radhët e publikut, për të mobilizuar... Read More

Parimi i Subsidiaritetit

Ky parim fillimet e tij i gjen në Traktatin e Mastrihtit, i cili përfshinte dhe një referim në Traktatin e Themelimit të Komunitetit Europian. Ndërsa sot, ai sanksionohet në Nenin 5 dhe Protokollin Nr. 2 të Traktatit të Bashkimit Europian. Ky parim rregullon kompetencat e Unionit në ato fusha ku nuk ka kompetenca ekskluzive. Parimi i Subsidiaritetit nga njëra anë ndalon ndërhyrjen e Unionit në rastet kur Shtetet Anëtare mund të veprojnë në mënyrë efektive në lidhje me një çështje që është jashtë kompetencave ekskluzive të Unionit, por nga ana tjetër e justifikon ndërhyrjen e tij në rastet kur Shtetet Anëtare e kanë t&eum... Read More

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk