Global Gateway

Më 1 dhjetor 2021, Komsioni Europian prezantoi një plan ndërkombëtar infrastrukturor i quajtur “Global Gateway” që deri në fund të vitit 2027 synon të mobilizojë 300 miliardë euro në investime publike dhe private në infrastrukturë. Qëllimi i tij është që të nxisë zinxhirët e furnizimit dhe tregtinë e BE-së në të gjithë botën. Projektet e planifikuara nisin nga prodhimi i energjisë me hidrogjen-neutral në Afrikë që nuk prodhon efekte negative ndaj klimës, si dhe një kabllo të re nëndetëse për transportin e të dhënave midis BE-së dhe Amerikës Latine. Gjithashtu, planifikohet dhe mbështetje në sektorët e shëndetësisë, arsimit dhe kërkimit shkencor për vendet në zhvillim.  Read More

Gjykata Europiane e Drejtësisë (European Court of Justice)

Gjykata Europiane e Drejtësisë (GjED) me seli në Luksemburg është gjykata më e lartë e BE-së, ajo është krijuar në vitin 1952 me Traktatin e Komunitetit Europian të Qymyrit dhe Çelikut. Detyrë e saj është të sigurojë që legjislacioni komunitar të interpretohet dhe të zbatohet në mënyrë uniforme në të gjitha shtetet anëtare. Gjithashtu, Gjykata ka pushtetin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve gjyqësore ndërmjet shteteve anëtare, institucioneve të Bashkimit Europian, personave fizikë dhe juridikë. Gjykata është e përberë nga një gjyqtar prej secilit shtet anëtar, duke siguruar, në kë... Read More

Gjykata Europiane e Llogarive (European Court of Auditors)

Gjykata Europiane e Llogarive është gjykata që kontrollon të ardhurat dhe shpenzimet e Bashkimit Europian nga ana ligjore dhe siguron që menaxhimi financiar të jetë i efektshëm. Gjithashtu i përcjell Parlamentit Europian dhe Këshillit një Deklaratë Garancie në lidhje me besueshmërinë e raporteve financiare dhe të transaksioneve që përmbajnë raportet. Këtë raport Gjykata e harton çdo vit dhe botohet në Gazetën Zyrtare në fund të cdo viti buxhetor.  Gjykata përbëhet nga shtetas të secilit shtet anëtar, të cilët zgjidhen përnjë mandat 6-vjecar me shumicë të cilësuar të Këshillit të Bashki... Read More

Grupi Kangur (Kangaroo Group)

Ai është një grup i fortë lobues në Parlamentin Europian që punon për heqjen e të gjitha pengesave ndaj një tregu të vërtetë e të vetëm në BE. Emri i tij është frymëzuar nga kafsha australiane, e cila mund të kërcejë për të kaluar mbi çdo pengesë. Grupi Kangur është një shoqatë që ka për qëllim rritjen e unitetit europian nëpërmjet ndjekjes së projekteve të përbashkëta konkrete. Qëllimet kryesore të tij janë: krijimi i plotë i Tregut të Vetëm, stabiliteti i euros dhe zhvillimi i politikës së përbashkët të sigurisë dhe mbrojtjes.  Shoqat... Read More

Grupet e punës Mertens dhe Antici i COREPER I dhe II.

Janë dy grupe specifike që i përkasin Komitetit të Përfaqësuesve të Përhershëm (COREPER), të përbëra nga diplomatë të nivelit të lartë të cilët janë përgjegjës për përgatitjen e takimeve COREPER. Grupi i punës Mertens u themelua për t’i ardhur në ndihmë zëvendës ambasadorevë në COREPER I në përgatitjen e kompromiseve midis shteteve anëtare. Ai përbëhet nga diplomatë të nivelit të lartë. Grupi i themeluar në 1993, është emërtuar referuar presidentit të tij të parë i cili ishte nga Belgjika, Vincent Mertens de Wilmars. Grupi i punës Antici i vjen n... Read More

Galileo

Galileo është një program i BE-së që synon të vendosë dhe operojë sistemin e parë global të navigimit dhe pozicionimit satelitor, duke siguruar të dhëna navigimi, kohe dhe vendndodhjeje, i cili mund të përdoret nga një shumëllojshmëri aktorësh publikë dhe privatë në Europë dhe në të gjithë botën. Galileo është krijuar për të funksionuar në mënyrë të pavarur nga sistemet e tjera ekzistuese. Infrastruktura e Galileo do të përbëhet nga një grumbullim satelitësh dhe një rrjet global stacionesh tokësore. Sinjalet e lëshuara nga sistemi do të përdoren për të ofruar sh&... Read More

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk