Instrumenti i Asistencës për Para-Anëtarësimin në Zhvillimin Bujqësor (IPARD)

IPARD, i cili është një program asistence që ofrohet nga BE vetëm për vendet kandidate, ka dy objektiva kryesore për zhvillimin e sektorit bujqësor: 1) të ofrojë mbështetje në zbatimin e acquis mbi Politikat e Përbashkëta Bujqësore dhe  2) të kontribuojë në një përshtatje të qëndrueshme të sektorit të bujqësisë të vendit kandidat. Për realizimin e këtyre objektivave duhen zbatuar nëntë masa të ndryshme që grupohen në tre prioritete: -Përmirësimi i eficiencës së tregut dhe zbatimi i standardeve të Komunitetit -Veprime përgatitore për zbatimin e masave bujqësore dhe mjedisore... Read More

Instrumenti Kontribues në Stabilitet dhe Paqe në botë (ICSP)

ICSP u krijua në vitin 2014 dhe synon të vendosë në dispozicion fonde nga BE për reagimin ndaj krizave, parandalimin apo shuarjen e konflikteve, vendosjen e paqes dhe për të adresuar kërcënimet globale. BE e ka financuar në mënyrë të drejtpërdrejtë ICSP nga buxheti i saj me 2.3 miliard € për periudhën 2014-2019.  Në korrik të 2016 Komision Europian paraqiti një propozim që ICSP të pajiset me një buxhet prej 100 milion € në mënyrë që të asistojë kapacitete ushtarake në formën e trajnimit me vendet e treta. Sipas Komisionit ky financim do të vinte nga rivendosja e fondeve që do të bëhet në 2020 dhe... Read More

Instrumenti i Ndihmës së Para Aderimit (IPA)

Ndihma përpara anëtarësimit u jepet vendeve që janë kandidate për anëtarësim në Bashkimin Europian, për të përmbushur kushtet (kriteret e Kopenhagenit). Janë të nevojshme investime të konsiderueshme, nëse vendet kandidate duan t’i harmonizojnë institucionet dhe standardet e tyre me legjislacionin e Bashkimit dhe nëse duan të jenë në gjendje t’i përmbushin detyrimet e tyre si Shtete Anëtare.Ndihma paraanëtarësimit, që u jepet vendeve kandidate, është një faktor kyç në strategjinë e paraanëtarësimit dhe përcaktohet nga partneritetet për anëtarësim. Instrumenti i Ndihmës së Para Ad... Read More

Identifikuesi i Legjislacionit Europian (ELI)

Në ditët e sotme legjislacioni europian është gjerësisht i disponueshëm në internet dhe i arritshëm në formate të ndryshme dixhitale. Megjithatë, mënyra në të cilën informacioni ligjor është i organizuar dhe klasifikuar ndryshon në sisteme të ndryshme ligjore të Shteteve Anëtare të BE-së, dhe kjo pengon zbulimin, shkëmbimin dhe ripërdorimin e këtij informacioni. ELI synon të zgjidhë këtë problematikë duke siguruar një mënyrë e format të standardizuar për identifikimin unik të legjislacionit kombëtar dhe europian në internet. Në këtë kontekst janë zhvilluar një sërë... Read More

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk