Rrjeti Gjyqësor Europian për Çështje Penale (European Judicial Network)

Lehtëson ndihmën e ndërsjelltë ligjore në luftën kundër krimit ndërkombëtar. Ky rrjet ka filluar me një Veprim të përbashkët të miratuar nga Këshilli më 29 Qershor 1998. Rrjeti Gjyqësor përbëhet nga pika kontakti të krijuara për të bërë të mundur që autoritetet gjyqësore lokale dhe autoritet e Shteteve të tjera Anëtare të vendosin kontakte të drejtpërdrejta ndërmjet tyre. Këto pika kontakti sigurojnë informacionin e duhur ligjor ose praktik për të ndihmuar autoritetet që të përgatisin një kërkesë për bashkëpunim gjyqësor. Ekziston gjithashtu një Rrjet Gjyqësor Europian për Çështjet Civile dhe Tregtare i krijuar më 28 Maj 2001 dhe i bazuar në Rrjetin për Çështjet Penale.

943Ndjekës
6223Ndjekës
1981Ndjekës
23Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk