Librat e Bardhë dhe të Gjelbër (White and Green Papers)

Librat e bardhë të Komisionit janë dokumente që përmbajnë propozime për veprim të Bashkimit në një fushë të veçantë, ndërsa librat e gjelbër janë dokumente të botuara nga Komisioni Europian për të nxitur dhe mbështetur diskutimet në nivel Europian për tema të caktuara. Në disa raste, Librat e Bardhë janë vijim i Librave të Gjelbër, të publikuar për fillimin e një procesi këshillimi në nivel Europian dhe mund të kthehen në program veprimi për Bashkimin në fushën përkatëse. Ndërkohë, Librat e Gjelbër mund të nxisin zhvillime legjislative që janë të paras... Read More

Lufta e Bananes (Banana War)

Lufta e bananes është konflikti më i gjatë në historinë e konflikteve tregtare që përfshin një numër të madh shtetesh. Konflikti mes SHBA-së dhe BE-së ka në qendër taksimin e bananes, një produkt që importohet në tregun europian, ndërkohë 10% e tij prodhohet nga vendet europiane. BE, në vitin 1993 kërkonte me anë të taksimit të mbronte prodhimin vendas, ndërkohë SHBA prekej nga një qëndrim i tillë, duke qënë se prodhuesit më të mëdhenj në Afrikën e Jugut, janë kompani amerikane të tilla si Del Monte ose Dole. WTO u shpreh se pretendimi europian që taksimi mbronte prodhimin vendas ishte qartazi... Read More

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk