Hapësira Europiane e të Dhënave Shëndetësore (European Health Data Space)

Një nga prioritetet e Komisionit Europian për vitet 2019-2025 është krijimi i Hapësirës Europiane e të Dhënave Shëndetësore (EHDS). Krijimi i një hapësire të tillë do të promovojë shkëmbim më të mirë dhe akses në lloje të ndryshme të të dhënave shëndetësore, jo vetëm për të mbështetur ofrimin e kujdesit shëndetësor (përdorim parësor), por gjithashtu për qëllime të kërkimit shëndetësor dhe politikëbërjes shëndetësore (përdorim dytësor).I gjithë sistemi i të dhënave do të ndërtohet mbi baza transparente që mbrojnë plotësisht të dhënat e qytetarëve dhe përforcojnë transportueshmërinë e të dhënave të tyre shëndetësore. Hapësira Europiane e të Dhënave Shëndetësore do të ndërtohet mbi 3 shtylla kryesore: 1) një sistem i fortë i qeverisjes së të dhënave dhe rregulla për shkëmbimin e të dhënave;... Read More

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk