Galileo

Galileo është një program i BE-së që synon të vendosë dhe operojë sistemin e parë global të navigimit dhe pozicionimit satelitor, duke siguruar të dhëna navigimi, kohe dhe vendndodhjeje, i cili mund të përdoret nga një shumëllojshmëri aktorësh publikë dhe privatë në Europë dhe në të gjithë botën.
Galileo është krijuar për të funksionuar në mënyrë të pavarur nga sistemet e tjera ekzistuese. Infrastruktura e Galileo do të përbëhet nga një grumbullim satelitësh dhe një rrjet global stacionesh tokësore. Sinjalet e lëshuara nga sistemi do të përdoren për të ofruar shërbime të cilat mund të përdoren në një larmi të madhe tregjesh të tilla si transporti (rrugë, aviacion, detar, hekurudhë), bujqësi, hartëzim dhe rilevim dhe operacione kërkimi dhe shpëtimi. Për më tepër, shërbimet e bazuara në vendndodhje dhe shërbimet e kohës ofrojnë mundësi interesante për shumë sektorë, përfshirë ato të lidhura me rrjetin, siç janë energjia dhe telekomunikacioni.

1085Ndjekës
6323Ndjekës
1989Ndjekës
22Abonues

Youtube Videos

European Movement International
European Movement International
Ambassade_Niva2_Engelsk